Reklama Świetlna

Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem www.reklamaswietlna.com jest: Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna, ul. Anecińska 14, 03-106 Warszawa, NIP 5242896557 Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis Reklamaswietlna.com dostępny jest pod adresem http://www.reklamaswietlna.com

1.3 Niniejszy regulamin określa:

 • a) warunki korzystania z serwisu;
 • b) zasady przyjmowania zleceń;
 • c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
 • d) warunki reklamacji;
 • e) warunki przyjmowania plików do druku;
 • f) odpowiedzialność Reklamaswietlna.com;

2. Warunki korzystania z serwisu www.reklamaswietlna.com

2.1 Korzystanie z serwisu www.reklamaswietlna.com (zwanego dalej jako „Reklamaswietlna.com”) oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie Reklamaswietlna.com.

2.3 Aby utworzyć konto w Reklamaswietlna.com należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.reklamaswietlna.com.

2.4 Konto danego Klienta w Reklamaswietlna.com może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 Heres Chechłowski Bręk spółka cywilna zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez Klienta przy tworzeniu konta w Reklamaswietlna.com można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@printing-solutions.pl

3. Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w Reklamaswietlna.com. Wypełnienie i wysłanie formularza musi zostać zatwierdzone przez Administratora. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- złożenie zamówienia poprzez serwis www.reklamaswietlna.com
- dokonanie płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24

3.2 Zamówienia w Reklamaswietlna.com można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.3 Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w Reklamaswietlna.com będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku Reklamaswietlna.com będą ustalane indywidualnie z Klientem.

3.4 Termin realizacji zamówienia. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez Reklamaswietlna.com danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

 • 3.4.1 Terminy realizacji zamówień w kalkulatorach i cennikach podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
 • 3.4.2 Termin realizacji liczy się od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.
 • 3.4.3 Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 • 3.4.4 Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna lub wysyłki kurierem w terminie określonym w podsumowaniu zamówienia oraz w e-mailu z potwierdzeniem rejestracji zamówienia.
 • 3.4.5 Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
 • 3.4.6 Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1-2 dni robocze. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę. Przyjęcie towaru z późniejszym terminem realizacji na magazyn wysyłkowy nie jest równoznaczne z jego wysyłką w tym samym dniu.
 • 3.4.7 W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.

3.5 Anulowanie zlecenia w całości opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości: do 24 godzin-30zł netto, od 24 do 72 godzin-25% zwartości zamówienia, od 4 do 5 dni-75% wartości zamówienia (nie mniej niż 150 zł netto). Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.

3.6 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione,
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w Reklamaswietlna.com, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem Reklamaswietlna.com logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres biuro@printing-solutions.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji:

 • 4.2.1Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w Reklamaswietlna.com, numerem faktury VAT i zlecenia, które chce zareklamować.
 • 4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. Zdjęcia uszkodzenia prosimy przesłać na adres biuro@printing-solutions.pl
 • 4.2.3 W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem Reklamaswietlna.com niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w Formularzu Reklamacyjnym oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.
 • 4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
 • 4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
 • 4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
 • 4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 2 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem serwisu Reklamaswietlna.com logując się na swoje konto.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki:

 • 4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
  - Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
  - Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
 • 4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki: - Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna na koszt Odbiorcy.
  - Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
  - Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

5. Materiały do druku

5.1 Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji: Pliki graficzne - przygotowanie Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4 Wszystkie dokonywane przez Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji drogą mailową.

5.5. Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6 Reklamaswietlna.com nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności

6.1 Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści
 • b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna
 • d) Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe
 • e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
 • f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a bankiem Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna
 • h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

7. Własność intelektualna

Zawartość strony internetowej WWW.REKLAMASWIETLNA.COM jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu WWW.REKLAMASWIETLNA.COM oraz treści w nim zawartych należą do firmy Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe należą do serwisu WWW.REKLAMASWIETLNA.COM. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WWW.REKLAMASWIETLNA.COM bez zgody właściciela jest ZABRONIONE.

Reklamaswietlna.com © 2020-2024
Hermes Chechłowski Bręk spółka cywilna, ul. Anecińska 14, 03-106 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP: 5242896557

Projekt i wykonanie: